PRESIDENT

Rajeshwar Prasad     

631-553-8804

VICE PRESIDENTS

Ashok Sapre, PhD             

951-461-8911

 

Bhavani Srinivasan, MD

516-343-0941

SECRETARY

Gunjan P. Rastogi

718-490-0736

TREASURER

Satpal Malhotra     

516-558-7267